ขั้นตอนการแจ้งความจำนง

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2559
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 

วันที่ซ้อมรับปริญญา
-ระดับปริญญาตรี  4 มีนาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา 3 มีนาคม 2561

 

กำหนดการรับปริญญา

-ระดับปริญญาตรี  10-11 มีนาคม 2561
-ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

-บัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 - 20 ธันวาคม 2560 ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา โดยเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/59, 2/59 และฤดูร้อน/59

-ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

-ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

ท่านสามารถสั่งจองชุดครุย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึง 27 มกราคม 2561
บริเวณอาคาร 10 ชั้น 4 ห้อง 404 มหาวิทยาลัยศรีปทุม เวลา 08.30-16.30 น. มีเจ้าหน้าที่ วัดตัว ให้
(หยุดทำการวันเสาร์  และวันที่ 5, 9-11 และ 23 ธันวาคม 2560 - 2 มกราคม 2561)
หรือ สั่งจองชุดครุยผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.spu.ac.th

ติดต่อ 02-579-1111 ต่อ 1220, 1223, 1254 หรือ 093-0718899 , 099-2187676

 

วิธีการชำระเงินสั่งจองชุดครุย
เมื่อทำการสั่งจองชุดครุยเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบจองชุดครุย (ใบแจ้งการชำระเงิน) จากระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อนำไปชำระเงินผ่านธนาคาร ตามที่ระบุไว้ในใบจองชุดครุย
(การชำระเงินไม่รับบัตรเครดิตและไม่สามารถโอนผ่าน ATM ได้)

 

กำหนดการรับชุดครุย
โปรดนำใบเสร็จรับเงินที่ชำระเงินแล้ว   มาแสดงเพื่อขอรับชุดครุย

**26-27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 -16.30 น**
ณ อาคารอเนกประสงค์ (สวนกระดังงาประตูทางออก)

บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ที่ทำใบเสร็จหาย สามารถใช้บัตรประชาชนรับแทนได้

 

การจองชุดครุย

กรณีเช่าชุดครุย

 ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)

ค่าเช่า 600 บาท 
ค่ามัดจำ 1,000 บาท
ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เฉพาะเสื้อ)
ค่าเช่า 600 บาท
ค่ามัดจำ 1,000 บาท
ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)
ค่าเช่า 300 บาท
ค่ามัดจำ 400 บาท
กรณีตัดใหม่
ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ ปริญญาตรี
(ครบชุด)
 
ชุดละ 1,950 บาท
ชุดครุยตัดใหม่+ แถบ + โลโก้ ปริญญาโท
(ครบชุด)
 
ชุดละ 2,050 บาท
ชุดครุยตัดใหม่+แถบ+โลโก้ ปริญญาเอก
(ครบชุด)
 
ชุดละ 2,100 บาท
เสื้อสูทสากลตัดใหม่
(เสื้ออย่างเดียว)
 
ตัวละ 1,600 บาท
ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาตรี
(กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
ชุดละ 450 บาท
ค่าซื้อแถบ + โลโก้ ปริญญาโท
(กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
ชุดละ 500 บาท
ค่าซื้อแถบ+โลโก้ ปริญญาเอก
(กรณีมีชุดครุยแล้ว)
 
ชุดละ 550 บาท
ซื้อโลโก้
 
อันละ 150 บาท

 

**ราคาชุดครุย เฉพาะวิทยาลัยนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้**
กรณีเช่าชุดครุย
ค่าเช่าชุดครุย + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)
ค่าเช่า 600 บาท
ค่ามัดจำ 1,200 บาท
ค่าเช่าเสื้อสูทสากล (เสื้ออย่างเดียว)
ค่าเช่า 600 บาท
ค่ามัดจำ 1,000 บาท
ค่าเช่าแถบ + โลโก้ (กรณีที่มีชุดครุยแล้ว)
ค่าเช่า 300 บาท
ค่ามัดจำ 600 บาท
กรณีตัดใหม่
ชุดครุยตัดใหม่ + แถบ + โลโก้ (ครบชุด)
 
ชุดละ 2,100 บาท
เสื้อสูทสากลตัดใหม่ (เสื้ออย่างเดียว)
 
ชุดละ 1,600 บาท
ค่าซื้อแถบ + โลโก้
 
ชุดละ 600 บาท

การคืนชุดครุย
ปริญญาตรี **10-18 มีนาคม 2561** เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. อาคารอเนกประสงค์
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต **9-18 มีนาคม 2561** เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ. อาคารเอนกประสงค์
(หากท่านไม่คืนชุดครุยตามกำหนดจะถูกปรับวันละ 50 บาท)
** หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ 093-0718899 , 099-2187676