สามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา รุ่นที่ 45 ประจำปีการศึกษา 2558
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เท่านั้น

ขั้นตอนการแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

 

ขั้นตอนแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

1. บัณฑิต มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องยื่นแจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ที่เมนู แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีรับปริญญา

2. ตอบแบบสอบถาม ภาวะการมีงานทำ

3. ยืนยันการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา

4. พิมพ์ใบแจ้งการเข้าร่วม พิธีรับปริญญา เพื่อเป็นหลักฐานกับทางมหาวิทยาลัยในการนำมายื่นยืนยัน ณ วันซ้อมรับปริญญา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานทะเบียน  โทร. 02-579-1111 ต่อ 1127, 1128, 1116, 1362  
email : regis@spu.ac.th